Нэгдүгээр ангийхан

"М" үсэг

"А" үсэг

Төлбөртэй

"Э" үсэг

Төлбөртэй

"И" үсэг

Төлбөртэй

"О" үсэг

Төлбөртэй

"У" үсэг

Төлбөртэй

"Ө" үсэг

Төлбөртэй

"Ү" үсэг

Төлбөртэй

"С" үсэг

Төлбөртэй

"Х" үсэг

Төлбөртэй

"Н" үсэг

Төлбөртэй

"В" үсэг

Төлбөртэй