Нэгдүгээр ангийхан

"Л" үсэг

Төлбөртэй

"Р" үсэг

Төлбөртэй

"Ш" үсэг

Төлбөртэй

"Г" үсэг

Төлбөртэй

"Д" үсэг

Төлбөртэй

"Т" үсэг

Төлбөртэй

Зөөлний тэмдэг

Төлбөртэй

"Б" үсэг

Төлбөртэй

"Ц" үсэг

Төлбөртэй

"Ч" үсэг

Төлбөртэй

"З" үсэг

Төлбөртэй

"Ж" үсэг

Төлбөртэй