Нэгдүгээр ангийхан

"Я" үсэг

Төлбөртэй

"Ё" үсэг

Төлбөртэй

Хатуугийн тэмдэг

Төлбөртэй

"Е" үсэг

Төлбөртэй

"Ю" үсэг

Төлбөртэй

"К" үсэг

Төлбөртэй

"П" үсэг

Төлбөртэй

"Ф" үсэг

Төлбөртэй